top of page

Sygnały ostrzegawcze

Jeżeli zauważasz, że:
 

  • dziecko później niż inne dzieci zdobywa niektóre umiejętności i kamienie milowe rozwoju

  • rozwija się dysharmonijnie

  • posiada wyjątkowe umiejętności

  • ma trudności w uczeniu się czytania, pisania, liczenia

  • ma trudności z kontrakcją uwagi

  • uczy się z trudem i potrzebuje wielu powtórzeń


Możesz zacząć od badania oceniającego inteligencję i zdolności poznawcze dziecka.

Stymulacja Funkcji Poznawczych

Umiejętności poznawcze obejmują pamięć, uwagę, myślenie, rozwiązywanie problemów, logiczne rozumowanie, czytanie, słuchanie i inne. Rozwój poznawczy pomaga dziecku zdobyć umiejętności potrzebne do produktywnego życia i funkcjonowania jako niezależny dorosły.

Badanie intelektu

Test Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji.

Wynik Testu Stanford-Binet 5 obejmuje iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych elementów rozwoju dzieci od 3 roku życia i dorosłych.

Test stosowany jest, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia  dokładnej oceny procesów poznawczych. Poza diagnozą niepełnosprawności intelektualnej i wybitnych uzdolnień narzędzie to jest dedykowane także do diagnozy dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia) dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami uwagi i nadpobudliwością lub gdy rozwój dziecka przebiega nieharmonijnie.

Badanie pozwala poznać mocne i słabe strony rozwoju i zaplanować efektywne wsparcie.

Czas przeprowadzenia testu SB5 w zależności od stosowanej skali, wieku pacjenta oraz funkcjonowania, zajmuje zazwyczaj od 60 do 90 minut.

W naszym centrum badanie odbywa się w trakcie dwóch lub trzech spotkań wraz z omówieniem wyników.

bottom of page