top of page

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest MIA MENTE sp. z o. o. ul. Podwale 62, 50-010 Wrocław, NIP: 8982279739, dalej ADO.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.

 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko

 2. adres korespondencyjny

 3. numer telefonu

 4. adres poczty elektronicznej

 5. dane dotyczące zdrowia

 1. Dane osobowe zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, podczas spotkań i będą przetwarzane w celu:

 1. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych,

 2. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym,

 3. profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej,

 4. bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia,

 5. gromadzenia i systematyzowanie informacji medycznej dla realizacji obowiązków ustawowych związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej oraz systemu zabezpieczenia społecznego,

 6. udzielanie Pacjentowi oraz upoważnionym przez niego osobom informacji o stanie zdrowia,

 7. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych,

 8. marketingu bezpośredniego i promocji produktów i usług własnych,

 9. udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji.

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 1. osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora,

 2. podmioty, których przetwarzania danych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, lub jej zawarcia,

 3. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

 4. podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz umowy i nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie zgody, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),

 2. sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),

 3. usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),

 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

 5. przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),

 6. sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),

 7. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).

W celu realizacji powyższych praw proszę kontaktować za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail piotr.golebiowski@miamente.pl bądź na piśmie (na adres siedziby administratora).

bottom of page